Privacy

Wet AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Dit is een nieuwe Europese privacywet. Dit houdt in dat de privacy van personen beter beschermd wordt en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen om deze privacy te waarborgen. Ook wij zijn dit verplicht. Wij moeten onze clienten informeren over de gegevens die wij van hen bewaren. Naar aanleiding van de wet AVG hebben wij onze Privacyverklaring aangepast. In deze Privacyverklaring informeren wij u welke gegevens wij van u bewaren en met welke doeleinden deze worden gebruikt.

Privacy en basisgegevens

(naam, telefoonnummer, e-mail)

Wanneer u een afspraak bij ons wilt maken of informatie bij ons wilt opvragen hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Anders kunnen wij de afspraak niet bevestigen of de informatie niet geven. Door een afspraak bij ons te maken of informatie bij ons op te vragen gaat u er dus mee akkoord dat wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres noteren.

Privacy en uw dossier

Voor een goede behandeling of coaching is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut en/of coach, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand (klachten, medisch verleden, medicijngebruik, voeding, lifestyle e.d.) en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Indien nodig  worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

​Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten/coaches hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing  naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming door een collega, tijdens onze afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij, of onze administrateur, een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of psychosociaal consult’ de kosten van het consult

Mocht u nog vragen hebben over de AVG of over uw gegevens in ons beschermde klantenbestand dan kunt u contact met ons opnemen via 06-46468889.

Nieuwsbrieven

Maximaal 1x per maand sturen wij onze clienten of degenen die eerder informatie bij ons hebben opgevraagd een nieuwsbrief. Als u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich hiervoor afmelden.